Medeelliin Ursgal

Мэдээллийн урсгал

БОАЖ-ын сайд дангаараа 592 сая төгрөгийн зөрчил, дутагдал гаргажээ.

https://livetv.mn/storage/posts/September2021/KVb6tQxybPFtEBctRGul-medium.jpg

Үндэсний а.удитын газраас 2021 оны дөрөвдүгээр сард БОАЖЯ-ны 2020 оны са нхүүгийн тайланд ау дит хийхэд зөвхөн сайд Н.Уртнасан 592 гаруй сая, сайдын эрхлэх а суудлын хүрээний байгууллагын хэмжээнд нийт 15 тэрбум 509 сая төгрөгийн зөрчил дутагдал илэрчээ.

Тухайлбал, БОАЖЯ-ны эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллага болох Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын алба 17.2 сая төгрөгөөр автомашин худалдан авсан боловч жолооч нь зам тээврийн о.сол гаргаж, “ашиглах боломжгүй” болгоод байхад буцаан төлүүлээгүй. Говь-Алтай аймгийн Монгол элсний байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын з ахиргаа болон Дорнод аймгийн УСУОШТ-ийн санхүүгийн тайланг бат алгаажуулаагүй. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний ба рьцааны үлдэгдэл 214 сая төгрөгийг санхүүгийн тайландаа өглөгөөр бүртгээгүй зэрэг зө рчлүүд илэрчээ.

ҮАГ-ын а.удитын тайланд БОАЖ-ын сайд /Төсвийн е.рөнхийлөн захирагч/ нийт 592.5 сая төгрөгийн алдаа зөрчил гаргасанд 295.6 сая төгрөгийн гурван албан шаардлага, 296.9 сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх гурван зөвлөмж хүргүүлжээ.

БОАЖ-ын сайдын эрхэлсэн асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 15 тэрбум 509 сая төгрөгийн зөрчил дутагдал тус тус илэрсэн байна.

Сүүлийн үед М.онгол улсын Ерөнхий сайд Засгийн газрын бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулна, тэр дундаа БОАЖ-ын сайд Н.Уртнасанг маргаашийн З.асгийн газрын хуралдаанаар солино гэх мэдээлэл тархаад байгаа. Хувь хүний мэдлэг, боловсролгүй, бүдүүлэг авирын талаар багагүй зүйл олон нийтийн сүлжээнд үзэгдэж байгаа нь жижиг асуудал гэж үзэж болох ч Үндэсний а.удитын газраас гаргасан “том” дүгнэлтийг анзаарахгүй өнгөрч боломгүй юм.